Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

  1. VONPINO: houtenstadskaarten.nl is onderdeel van VONPINO. VONPINO sluit de Koopovereenkomst met de Consument.
  2. Consument: de handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met VONPINO;
  3. Koopovereenkomst: een koopovereenkomst waarbij in het kader van een door VONPINO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst tussen VONPINO en Consument uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder gelijktijdig in dezelfde ruimte te moeten samengekomen;
  5. Verzendbevestiging: de verklaring van VONPINO aan de Consument dat de Overeenkomst tussen VONPINO en Consument tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van deze verzendbevestiging

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen VONPINO en de Consument die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VONPINO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VONPINO en de Consument zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. De VONPINO opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door VONPINO verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden VONPINO niet.

3.5. VONPINO is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en producten

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

4.3. Indien de Consument het product zelf samenstelt, dan is de Consument verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp van het product.

4.4. Een onderdeel van de producten is het hout. Dit is een natuurlijk product en kan krom trekken VONPINO kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de Consument de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van VONPINO.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt VONPINO de Consument via de e-mail een orderbevestiging dat VONPINO de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 6. Levering

6.1. Meubels worden als bouwpakket geleverd, indien dit in de beschrijving erbij staat.

6.2. VONPINO zal alle producten naar de Consument laten opsturen of de producten worden opgehaald bij het adres opgegeven door VONPINO.

6.3. De door VONPINO opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.4. In het geval dat een door VONPINO met de Consument overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de Consument kenbaar gemaakt.

6.6 Verzendtijd bedraagd standaard 5 werkdagen voordat het product opgestuurd wordt. 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De consument heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde/maatwerk artikelen.

Gepersonaliseerde/maatwerk artikelen zijn:

Alle houten stadskaarten die op plaatsnaam worden besteld. 

7.2. Indien de Consument de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de Consument. Deze kosten gelden zowel voor het afleveren aan de Consument en het retour sturen naar VONPINO.

Artikel 9. Betaling

9.1. De Consument kan het via de website bestelde product betalen middels iDEAL of creditcard.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. VONPINO kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Consument kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. VONPINO is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

10.3 VONPINO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, VONPINO is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4. VONPINO is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door VONPINO verstrekte instructies.

10.5. VONPINO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. Indien VONPINO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VONPINO beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VONPINO gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VONPINO beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VONPINO of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht VONPINO niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Consument ontstane schade, behoudens en voor zover VONPINO als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De Consument dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VONPINO geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VONPINO mag de Consument geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 14.  Wijzigingen

 

Wijzigingen van of toevoegingen aan dit contract moeten schriftelijk worden gedaan. Elke mondeling gemaakte afspraak is ongeldig.